ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako uživatele našich webových stránek Vás informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a našich zásadách ochrany soukromí.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. jméno a příjmení,
 2. adresa trvalého bydliště,
 3. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 4. telefonní číslo nebo
 5. e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme a Vaše osobní údaje nepředáváme do jiné země nebo mezinárodních organizací, vyjma případů, kdy je třeba Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí poskytnout našim zahraničním obchodním partnerům pro naplnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, kterou jste s námi uzavřeli prostřednictvím naší cestovní kanceláře.

K ochraně osobních údajů, které nám poskytnete, máme zavedena taková fyzická, technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněnému užití či zveřejnění, ani k jejich ztrátě, změně, poškození či zničení. Naše IT systémy jsou pravidelně čtvrtletně testovány z hlediska jejich bezpečnosti.

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost, tj. ČSAD Tišnov, spol. s r.o., Červený Mlýn 1538, Tišnov, IČ 46905952; zástupcem správce je pan Ing. Stanislav Štěrba,  tel. 649 121 143, e-mail sterba@csad-tisnov.cz a pověřencem pro ochranu osobních údajů paní Hana Štěpánková, tel. 549 121 129, e-mail stepankova@csad-tisnov.cz

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností vůči Vám. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o službách, které poskytujeme, a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může znamenat neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. Žádost o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů stačí zaslat na e-mailovou adresu stepankova@csad-tisnov.cz nebo na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Kdy dále zpracováváme Vaše osobní údaje?

Poptávkový formulář pro pronájem busu

V případě poptávky pronájmu busu zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
 • Jméno firmy
 • IČO
 • DIČ

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení.

Poptávkový formulář pro objednávku přepravy

V případě poptávky pro objednávku přepravy zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
 • Jméno firmy
 • IČO
 • DIČ

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení.

Poptávka servisu

V případě poptávky servisu zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
 • Jméno firmy
 • IČO
 • DIČ

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení.

Poptávka pneu servisu

V případě poptávky po pneu servisu zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
 • Jméno firmy
 • IČO
 • DIČ

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Přístup k osobním údajům mají pouze pověření zaměstnanci a tito smí zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné pro plnění svých povinností vůči naší společnosti. Zaměstnanci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou náležitě proškoleni o zásadách ochrany osobních údajů a jsou zavázáni mlčenlivostí o zpracovávání osobních údajů, ke kterým mají přístup.

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat k dalšímu zpracování, pokud je nutné pro splnění našich povinností vůči Vám nebo pro uspokojení našich nároků vůči Vám, a to:

externí advokátní kanceláři, zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby. Tito zpracovatelé s námi mají uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje můžeme předat i orgánům státní moci a správy, pokud je nám taková povinnost uložena právním předpisem.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Náš IT systém je schopen po zániku účelu zpracovávání Vašich osobních údajů tyto údaje nevratně vymazat.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu. 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, (ii) odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a můžeme je použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

Stížnost na zpracování osobních údajů můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, příp. uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese stepankova@csad-tisnov.cz nebo v sídle naší společnosti.

Prohlášení o používání cookies

CO JSOU COOKIES 

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. 

JAK SE DĚLÍ COOKIES 

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na: 

 1. Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější. 
 2. Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů. 

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na: 

 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče
 2. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto: 

 1. Technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.)
 2. Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal. 
 3. Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele. kteří již na našem webu byli. 
 4. Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní. 

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME 

Na našem webu používáme tyto cookies: 

 1. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod. 
 2. Google Tag Manager – služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 3. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 4. Hotjar – první strany, dlouhodobé, analytické. Nástroj nám umožňuje snímat chování uživatelů na webu, díky čemuž můžeme najít a opravit chyby v použitelnosti webu. Služba je nastavena tak, aby nezaznamenávala osobní data. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Hotjar. Podmínky zpracování dat službou Hotjar.
 5. Google Ads – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou AdWords.
 6. Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.
 7. Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Vymazání 

Vymazat můžete cookies ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno “Historii“ navštívených stránek.

Blokování 

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude, ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android – různé prohlížeče

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/

TENTO WEB POUŽÍVÁ GOOGLE ANALYTICS 

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. 

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: 

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google, 
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), 
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat), 
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu. 

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

JAK ZAKÁZAT SLEDOVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018